การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 8.00 - 16.00 น.