โครงการอบรมการใช้งาน eDLTV ในรูปแบบ On-line และ Off-Line
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553