สถิติการเข้าชมเว็บ Nsru eDLTV
                                                                                       
Website Traffic Statistics
โครงการ eDLTV
หน้าหลัก
eDLTV คืออะไร
หน่วยงานที่ร่วมจัดทำ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
Blog
สำเนาข้อมูล
เอกสาร eDLTV
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ
การประชุมทำความเข้าใจ
บันทึกความร่วมมือ
คู่มือการสร้างรายวิชา
คู่มือการสร้างบัญชีโรงเรียน
ช่วยเหลือ
การติดตั้ง e-Learning
การติดตั้งสื่อบนระบบ eDLTV
ตัวอย่างเนื้อหา
รูปแบบการนำไปใช้งาน
ปัญหา และการแก้ปัญหา
ติดต่อสอบถาม
Page edltv

ดาวน์โหลดเอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน"

  การใช้งาน eDLTV ในรูปแบบ On-line และ Off-Line

 

 
           ประมวลภาพกิจกรรม การเผยแพร่ eDLTV ให้กับ ครู อาจารย์ ในปี พ.ศ. 2553 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายประยุทธ สุระเสนา เป็นประธานในการอบรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ
กที่นี่
  หลักสูตรการใช้งาน eDLTV ในรูปแบบ On-line และ Off-Line
 
 

            ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรการใช้งานการเผยแพร่ eDLTV ในรูปแบบ On-line และ Off-Line
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ
กที่นี่

 

 

ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน

 

             สื่อบนระบบ eDLTV ประกอบด้วย วีดีทัศน์ สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (12 ระดับชั้น) ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาชีพ 70 อาชีพ
สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 130
4

 

****กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ eDLTV ไปใช้***